وکیل دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری قوانینش و داد خواهی در آن به چه صورتی است توسط امید ابولحسنی ۴ ماه قبل ۱ دیوان عدالت اداری دیوان عدالت اداری مهم ترین مرجع رسیدگی به شکایت های مردم از دستگاه های اداری و اجرایی در کشور محسوب می شود که بر اساس اصل ۱۷۳ قانون اساسی زیر نظر رئیس […]